Hàm lượng giác

Theo đây có những hàm lượng giác được LibreOffice Basic hỗ trợ.

Atn Function

Hàm lượng giác mà trả về arctang của một biểu thức thuộc số. Giá trị trả về nằm trong phạm vi -π/2 đến +π/2.

Cos Function

Tính cosin của một góc. Góc được ghi rõ theo độ. Kết quả nằm giữa -1 và +1.

Sin Function

Trả về sin của một góc. Góc được ghi rõ theo độ. Kết quả nằm giữa -1 và +1.

Tan Function

Xác định tang của một góc. Góc được ghi rõ theo radian.

Please support us!