Hàm thuộc số

Những hàm thuộc số theo đây đều làm phép tính. Các toán tử kiểu toán học và lôgic đều được diễn tả trong một phần khác. Hàm khác với toán tử, vì hàm nhận đối số và trả về kết quả, còn toán tử trả về kết quả bằng cách kết hợp hai biểu thức thuộc số.

Hàm lượng giác

Theo đây có những hàm lượng giác được LibreOffice Basic hỗ trợ.

Hàm số mũ và lôga

LibreOffice Basic hỗ trợ những hàm kiểu số mũ và lôga theo đây.

Tạo ra các số ngẫu nhiên

Những câu lệnh và hàm theo đây có khả năng tạo ra các số ngẫu nhiên.

Tính căn bậc hai

Hãy dùng hàm này để tính căn bậc hai.

Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Giá trị Tuyệt đối

Hàm này trả về giá trị tuyệt đối.

Dấu biểu thức

Hàm này trả về dấu đại số của một biểu thức thuộc số.

Chuyển đổi số

Theo đây có những hàm chuyển đổi số từ định dạng số này sang định dạng số khác.

Please support us!