"^" Operator

Tăng một số bằng một lũy thừa.

Cú pháp:


Kết quả = Biểu_thức ^ Số_mũ

Tham số :

Kết quả: bất cứ biểu thức thuộc số nào mà chứa kết quả của số tăng bằng lũy thừa.

Biểu thức: giá trị thuộc số cần tăng bằng lũy thừa.

Số mũ : giá trị của lũy thừa bằng đó bạn muốn tăng biểu thức.

Thí dụ :


Sub Example
    Print ( 12.345 ^ 23 )
    Print Exp ( 23 * Log( 12.345 ) ) REM Tăng bằng cách tạo lôga
End Sub

Please support us!