"/" Operator

Chia giá trị này cho giá trị khác.

Cú pháp:


Kết quả = Biểu_thức1 / Biểu_thức2

Tham số :

Kết quả: bất cứ biểu thức thuộc số nào mà chứa kết quả của phép chia.

Biểu_thức1, Biểu_thức2: bất cứ cặp biểu thức thuộc số nào bạn muốn đặt trong phép chia.

Thí dụ :


Sub ExampleDivision1
    Print 5 / 5
End Sub
 
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 / iValue2
End Sub

Please support us!