"+" Operator

Cộng hoặc kết hợp với nhau hai biểu thức.

Cú pháp:


Kết quả = BIểu_thức1 + BIểu_thức2

Tham số :

Kết quả: bất cứ biểu thức thuộc số nào mà chứa kết quả của phép cộng.

BIểu_thức1, BIểu_thức2: bất cứ cặp biểu thức thuộc số nào bạn muốn cộng hoặc kết hợp với nhau.

Thí dụ :


Sub ExampleAddition1
    Print 5 + 5
End Sub
 
Sub ExampleAddition2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 + iValue2
End Sub

Please support us!