"*" Operator

Nhân hai giá trị.

Cú pháp:


Kết quả = Biểu_thức1 * Biểu_thức2

Tham số :

Kết quả: bất kỳ biểu thức số nào ghi nhận kết quả của một phép nhân.

Biểu_thức1, Biểu_thức2: bất cứ cặp biểu thức thuộc số nào bạn muốn nhân.

Thí dụ :


Sub ExampleMultiplication1
    Print 5 * 5
End Sub
 
Sub ExampleMultiplication2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 * iValue2
End Sub

Please support us!