"-" Operator

Trừ giá trị này khỏi giá trị khác.

Cú pháp:


Kết quả = Biểu_thức1 - Biểu_thức2

Tham số :

Kết quả: bất cứ biểu thức thuộc số nào mà chứa kết quả của phép trừ.

Biểu_thức1, Biểu_thức2: bất cứ cặp biểu thức thuộc số nào bạn muốn dùng trong phép trừ.

Thí dụ :


Sub ExampleSubtraction1
    Print 5 - 5
End Sub
 
Sub ExampleSubtraction2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 - iValue2
End Sub

Please support us!