Toán tử Toán học

LibreOffice Basic hỗ trợ những toán tử toán học theo đây.

Chương này cung cấp một miêu tả chung ngắn về tất cả các toán tử kiểu số học yêu cầu để tính toán bên trong chương trình.

"-" Operator

Trừ giá trị này khỏi giá trị khác.

"*" Operator

Nhân hai giá trị.

"+" Operator

Cộng hoặc kết hợp với nhau hai biểu thức.

"/" Operator

Chia giá trị này cho giá trị khác.

"^" Operator

Tăng một số bằng một lũy thừa.

Mod Operator

The MOD operator takes in two numeric expressions and returns the remainder of the division.

Please support us!