Mathematical Operators

LibreOffice Basic hỗ trợ những toán tử toán học theo đây.

"-" Operator

Trừ giá trị này khỏi giá trị khác.

"*" Operator

Nhân hai giá trị.

"+" Operator

Cộng hoặc kết hợp với nhau hai biểu thức.

"/" Operator

Chia giá trị này cho giá trị khác.

"\" Operator

Performs the integer division on two numbers and returns the result.

"^" Operator

Tăng một số bằng một lũy thừa.

Mod Operator

The MOD operator takes in two numeric expressions and returns the remainder of the division.

Please support us!