XOR Operator

Thực hiện một phép tổ hợp kiểu Xor (Hoặc loại) về hai biểu thức.

Cú pháp:


Result = Expression1 XOR Expression2

Tham số :

Kết quả : bất cứ biến thuộc số nào mà chứa kết quả tổ hợp.

Biểu_thức1, Biểu_thức2: bất cứ cặp biểu thức thuộc số cần kết hợp.

Một phép hội Xor (Hoặc loại) hai biểu thức Bun thì trả về giá trị Đúng chỉ nếu hai biểu thức khác với nhau.

Một phép hội Xor (Hoặc loại) theo vị trí bit thì trả về một bit nếu bit tương ứng được đặt trong chỉ một của hai biểu thức.

Thí dụ :


Sub ExampleXOR
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' returns 0
  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' returns -1
  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' returns -1
  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' returns 0
  vOut = vB XOR vA ' returns 2
End Sub

Please support us!