Or Operator

Thực hiện một phép tuyển OR lôgic với hai biểu thức.

Cú pháp:


Kết quả = Biểu_thức1 Or Biểu_thức2

Tham số :

Kết quả: bất cứ biến thuộc số nào mà chứa kết quả của phép tuyển.

Biểu_thức1, Biểu_thức2: bất cứ cặp biểu thức thuốc số nào bạn muốn so sánh.

Một phép tuyển OR lôgic với hai biểu thức Bun thì trả về giá trị Đúng nếu ít nhất một biểu thức so sánh là Đúng.

Phép so sánh theo vị trí bit thì đặt một bit trong kết quả nếu bit tương ứng được đặt trong ít nhất một của hai biểu thức.

Thí dụ :


Sub ExampleOr
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1
  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1
  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1
  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0
  vOut = vB Or vA ' 10
End Sub

Please support us!