Not Operator

Phủ định một biểu thức bằng cách đảo ngược các giá trị bit.

Cú pháp:


Kết quả = không phải biểu thức

Tham số :

Kết quả: bất cứ biến thuộc số nào mà chứa kết quả của sự phủ định.

Biểu thức: bất cứ biểu thức nào bạn muốn phủ định.

Khi một biểu thức Bun bị phủ định, giá trị Đúng trở thành Sai, và ngược lại.

Trong một sự phủ định theo vị trí bit, mỗi bit riêng bị đảo ngược.

Thí dụ :


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vOut = Not vA REM trả về -11
    vOut = Not(vC > vD) REM trả về -1
    vOut = Not(vB > vA) REM trả về -1
    vOut = Not(vA > vB) REM trả về 0
End Sub

Please support us!