Imp Operator

Thực hiện phép tất suy với hai biểu thức.

Cú pháp:


Result = Biểu_thức1 Imp Biểu_thức2

Tham số :

Kết quả: bất cứ giá trị thuộc số nào mà chứa kết quả của phép tất suy.

Biểu_thức1, Biểu_thức2: bất cứ biểu thức nào bạn muốn tính bằng toán tử Imp.

Nếu bạn dùng toán tử Imp trong biểu thức Bun, giá trị FALSE (SAI) chỉ được trả về nếu biểu thức thứ nhất tính đến TRUE (ĐÚNG) và biểu thức thứ hai tính đến FALSE.

Nếu bạn dùng toán tử Imp trong biểu thức kiểu bit, một bit bị xoá khỏi kết quả nếu bit tương ứng được đặt trong biểu thức thứ nhất và bit tương ứng bị xoá trong biểu thức thứ hai.

Thí dụ :


Sub ExampleImp
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Imp B > C REM trả về -1
  vOut = B > A Imp B > C REM trả về -1
  vOut = A > B Imp B > D REM trả về 0
  vOut = (B > D Imp B > A) REM trả về -1
  vOut = B Imp A REM trả về -1
End Sub

Please support us!