Eqv Operator

Tính sự tương đương lôgic của hai biểu thức.

Cú pháp:


Result = Biểu_thức1 Eqv Biểu_thức2

Tham số :

Kết quả: bất cứ biến thuộc số nào mà chứa kết quả của hàm so sánh.

Biểu_thức1, Biểu_thức2: bất cứ hai biểu thức nào bạn muốn so sánh.

Khi thử có sự tương đương giữa hai biểu thức Bun, kết quả là True nếu cả hai biểu thức là hoặc True hoặc False.

Trong một hàm so sánh theo vị trí bit, toán tử Eqv chỉ đặt bit tương ứng trong kết quả nếu một bit được đặt/không đặt trong cả hai biểu thức.

Thí dụ :


Sub ExampleEqv
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variantsee #i38265
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Eqv B > C REM trả về -1
  vOut = B > A Eqv B > C REM trả về 0
  vOut = A > B Eqv B > D REM trả về 0
  vOut = (B > D Eqv B > A) REM trả về -1
  vOut = B Eqv A REM trả về -3
End Sub

Please support us!