AND Operator

Tổ hợp lôgic hai biểu thức.

Cú pháp:


Result = Biểu_thức1 And Biểu_thức2

Tham số :

Kết quả: bất kỳ biến kiểu số nào ghi nhận kết quả của tổ hợp.

Biểu_thức1, Biểu_thức2: bất cứ các biểu thức nào bạn muốn tổ hợp.

Biểu thức Bun tổ hợp với toán từ AND (VÀ) chỉ trả về giá trị True nếu cả hai biểu thức tính đến True:

True AND True thì trả về True; đối với tất cả các tổ hợp khác thì kết quả là False.

Toán tử AND (VÀ) cũng thực hiện một hàm so sánh theo vị trí bit các bit có vị trí trùng trong hai biểu thức thuộc số.

Thí dụ :


Sub ExampleAnd
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vVarOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vVarOut = A > B And B > C REM trả về -1
  vVarOut = B > A And B > C REM trả về 0
  vVarOut = A > B And B > D REM trả về 0
  vVarOut = (B > D And B > A) REM trả về 0
  vVarOut = B And A REM trả về 8 do tổ hợp cả hai đối số bằng AND theo vị trí bit
End Sub

Please support us!