Logical Operators

LibreOffice Basic hỗ trợ những toán tử lôgic theo đây.

Toán tử lôgic tổ hợp (theo vị trí bit) nội dung của hai biểu thức hay biến, ví dụ, để thử nếu một số bit cụ thể đã được đặt hay không.

AND Operator

Tổ hợp lôgic hai biểu thức.

Eqv Operator

Tính sự tương đương lôgic của hai biểu thức.

Imp Operator

Thực hiện phép tất suy với hai biểu thức.

Not Operator

Phủ định một biểu thức bằng cách đảo ngược các giá trị bit.

Or Operator

Thực hiện một phép tuyển OR lôgic với hai biểu thức.

XOR Operator

Thực hiện một phép tổ hợp kiểu Xor (Hoặc loại) về hai biểu thức.

Please support us!