Err Function

Trả về một mã lỗi mà nhận diện lỗi đã xảy ra trong khi thực hiện chương trình.

Cú pháp:


Err

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

Hàm Err được dùng trong câu lệnh quản lý lỗi để quyết định lỗi đã xảy ra và hành động sửa chữa tương ứng.

Thí dụ :


Sub ExampleError
on error goto ErrorHandler REM Thiết lập hàm quản lý lỗi
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM Lỗi xảy ra do tập tin không tồn tại
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Lỗi " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "Ở dòng : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"gặp lỗi"
End Sub

Please support us!