Erl Function

Trả về số thứ tự dòng trên đó lỗi xảy ra trong khi thực hiện chương trình.

Cú pháp:


Erl

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

Biểu tượng Ghi chú

Hàm Erl chỉ trả về một số thứ tự dòng, không phải một nhãn dòng.


Thí dụ :


Sub ExampleError
on error goto ErrorHandler REM Thiết lập hàm quản lý lỗi
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
REM Lỗi gây ra bởi tập tin không tồn tại
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Lỗi " & err & ": " & error$ + chr(13) + "Trên dòng : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Gặp lỗi"
End Sub

Please support us!