Hàm Quản lý Lỗi

Hãy dùng những câu lệnh và hàm theo đây để xác định cách LibreOffice Basic đáp ứng lỗi lúc chạy.

LibreOffice Basic cung câp vài phương pháp khác nhau để ngăn cản chương trình bị chấm dứt do lỗi lúc chạy.

Erl Function

Trả về số thứ tự dòng trên đó lỗi xảy ra trong khi thực hiện chương trình.

Err Function

Trả về một mã lỗi mà nhận diện lỗi đã xảy ra trong khi thực hiện chương trình.

Error Function

Trả về thông điệp lỗi tương ứng với mã lỗi đã cho.

On Error GoTo ... Resume Statement

Gặp lỗi thì hiệu lực một hàm quản lý lỗi, hoặc tiếp tục lại thực hiện chương trình.

Please support us!