Timer Function

Trả về một giá trị mà ghi rõ số giây đã qua kể từ nửa đêm.

Biểu tượng Ghi chú

Trước tiên bạn cần phải khai báo một biến để gọi hàm Timer và gán cho nó kiểu dữ liệu « Long » (dài), không thì trả về một giá trị Ngày.


Syntax:


 Timer

Return value:

Ngày

Example:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "Seconds since midnight"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "The time is"
End Sub
note

The Timer function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service available in the ScriptForge library.


Please support us!