Timer Function

Trả về một giá trị mà ghi rõ số giây đã qua kể từ nửa đêm.

Biểu tượng Ghi chú

Trước tiên bạn cần phải khai báo một biến để gọi hàm Timer và gán cho nó kiểu dữ liệu « Long » (dài), không thì trả về một giá trị Ngày.


Cú pháp:


Timer

GIá trị trả về:

Ngày

Thí dụ :


Sub ExampleTimer
Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
  lSec = Timer
  MsgBox lSec,0,"Giây kể từ nửa đêm"
  lMin = lSec / 60
  lSec = lSec Mod 60
  lHour = lMin / 60
  lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Bây giờ có"
End Sub
note

The Timer function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service.


Please support us!