Time Statement

Hàm này trả về giờ hệ thống hiện thời dạng chuỗi theo định dạng « GG:PP:gg ».

Cú pháp:


Time

Tham số :

Văn bản: bất cứ biểu thức chuỗi nào mà ghi rõ thời gian mới theo định dạng « GG:PP:gg ».

Thí dụ :


Sub ExampleTime
    MsgBox Time,0,"Bây giờ có
End Sub

Please support us!