Time Function

Hàm này trả về giờ hệ thống hiện thời dạng chuỗi theo định dạng « GG:PP:gg ».

Syntax:


Time[$][()]

Example:


Sub ExampleTime
    MsgBox Time,0,"Bây giờ có
End Sub

Please support us!