Date Statement

Trả về ngày tháng hệ thống hiện thời dạng chuỗi, hoặc đặt lại ngày tháng. Định dạng ngày tháng phụ thuộc vào thiết lập hệ thống cục bộ của bạn.

Cú pháp:


Date ; Date = Text As String

Tham số :

Văn bản: chỉ cần thiết để đặt lại ngày tháng của hệ thống. Trong trường hợp này, biểu thức chuỗi phải tương ứng với định dạng ngày tháng được xác định trong thiết lập cục bộ của bạn.

Thí dụ :


Sub ExampleDate
    msgbox "Ngày tháng là " & Date
End Sub

Please support us!