Ngày và Giờ của Hệ thống

Những hàm và câu lệnh theo đây đặt hay trả về ngày tháng và giờ hiện thời của hệ thống.

Date Function

Returns the current system date as a string, or date variant.

Now Function

Trả về ngày tháng hệ thống hiện thời dạng giá trị Ngày.

Time Function

Hàm này trả về giờ hệ thống hiện thời dạng chuỗi theo định dạng « GG:PP:gg ».

Timer Function

Trả về một giá trị mà ghi rõ số giây đã qua kể từ nửa đêm.

Please support us!