TimeValue Function

Tính một giá trị thời gian dãy từ giờ, phút và giây đã ghi rõ (các tham số được gửi dạng chuỗi) mà đại diện thời gian theo một giá trị thuộc số riêng lẻ. Giá trị này có thể được dùng để tính hiệu số giữa hai thời gian.

Cú pháp:


TimeValue (Text As String)

GIá trị trả về:

Ngày

Tham số :

Văn bản: bất cứ biểu thức chuỗi nào mà chứa thời gian bạn muốn tính theo định dạng « GG:PP:gg ».

Hãy dùng hàm TimeValue để chuyển đổi bất cứ thời gian nào sang một giá trị riêng lẻ, để tính hiệu số thời gian.

Hàm TimeValue trả về kiểu Biến thể có VarType 7 (Ngày), và cất giữ giá trị này theo một số chính xác đôi giữa 0 và 0.9999999999.

Khác với hàm DateSerial hay DateValue, trong chúng giá trị ngày tháng dãy có kết quả là số ngày tương đối với một ngày tháng cố định, bạn có thể tính với các giá trị được hàm TimeValue trả về, nhưng vẫn không thể ước tính chúng.

Trong hàm TimeSerial, bạn có thể gửi mỗi tham số riêng (giờ, phút, giây) dạng một biểu thức thuộc số riêng. Đối với hàm TimeValue, tuy nhiên, bạn có thể gửi một chuỗi dạng tham số chứa thời gian.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

13 Kiểu không khớp

Thí dụ :


Sub ExampleTimerValue
Dim daDT As Date
Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 As String
  a1 = "giờ bắt đầu"
  b1 = "giờ kết thúc"
  c1 = "tổng thời gian"
  a2 = "8:34"
  b2 = "18:12"
  daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)
  c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)
  c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)
  c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))
  MsgBox c2
End Sub

Please support us!