TimeSerial Function

Tính một giá trị thời gian dãy cho các tham số giờ, phút và giây được gửi dạng giá trị thuộc số. Vì thế bạn có thể dùng giá trị này để tính hiệu số giữa hai thời gian.

Cú pháp:


TimeSerial (giờ, phút, giây)

GIá trị trả về:

Ngày

Tham số :

giờ: bất cứ biểu thức số nguyên nào mà ngụ ý giờ của thời gian được dùng để quyết định giá trị thời gian dãy. Giá trị hợp lệ: 0-23.

phút: bất cứ biểu thức số nguyên nào mà ngụ ý phút của thời gian được dùng để quyết định giá trị thời gian dãy. Nói chung, hãy dùng giá trị nằm giữa 0 và 59. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng giá trị nằm ở ngoại phạm vi này, có số phút ảnh hưởng đến giá trị giờ.

giây: bất cứ biểu thức số nguyên nào mà ngụ ý giây của thời gian được dùng để quyết định giá trị thời gian dãy. Nói chung, hãy dùng giá trị nằm giữa 0 và 59. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng giá trị nằm ở ngoại phạm vi này, có số giây ảnh hưởng đến giá trị phút.

Ví dụ :

12, -5, 45 tương ứng với 11, 55, 45

12, 61, 45 tương ứng với 13, 2, 45

12, 20, -2 tương ứng với 12, 19, 58

12, 20, 63 tương ứng với 12, 21, 4

Bạn có thể sử dụng hàm TimeSerial để chuyển đổi bất cứ thời gian nào sang một giá trị riêng lẻ mà bạn có thể dùng để tính hiệu số thời gian.

Hàm TimeSerial trả về kiểu Biến thể có kiểu VarType 7 (Ngày). Giá trị này được cất giữ nội bộ dạng một số chính xác đôi giữa 0 và 0.9999999999. Khác với hàm DateSerial hay DateValue, trong chúng các giá trị ngày dãy được tính dạng ngày tương đối với một ngày tháng cố định, bạn có khả năng tính với các giá trị được hàm TimeSerial trả về: vẫn không thể ước tính chúng.

Trong hàm TimeValue, bạn có thể gửi một chuỗi dạng tham số chứa thời gian. Đối với hàm TimeSerial, tuy nhiên, bạn có thể gửi mỗi tham số riêng (giờ, phút, giây) dạng một biểu thức thuộc số riêng.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
    dDate = TimeSerial(8,30,15)
    sDate = TimeSerial(8,30,15)
    MsgBox dDate,64,"Thời gian dạng số"
    MsgBox sDate,64,"Thời gian đã định dạng"
End Sub

Please support us!