Second Function

Trả về một số nguyên đại diện số giây của số thời gian dãy được tạo bởi hàm TimeSerial hay TimeValue.

Cú pháp:


Second (Số)

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

Số: biểu thức thuộc số mà chứa số thời gian dãy được dùng để tính số giây.

Hàm này là mặt đối lập của hàm TimeSerial. Nó trả về số giây của một giá trị thời gian dãy được tạo bởi hàm TimeSerial hay TimeValue. Ví dụ, biểu thức:

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

trả về giá trị 41.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleSecond
    MsgBox "Giây chính xác hiện thời là "& Second( Now )
End Sub

Please support us!