Now Function

Trả về ngày tháng hệ thống hiện thời dạng giá trị Ngày.

Cú pháp:


Now

GIá trị trả về:

Ngày

Thí dụ :


Sub ExampleNow
    msgbox "Bây giờ có " & Now
End Sub

Please support us!