Minute Function

Trả về phút của giờ tương ứng với giá trị thời gian dãy được tạo bởi hàm TimeSerial hay TimeValue.

Cú pháp:


Minute (Số)

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

Số: biểu thức số chứa giá trị thời gian dãy được dùng để trả về giá trị phút.

Hàm này là mặt đối lập của hàm TimeSerial. Nó trả về phút của giá trị thời gian dãy được tạo bởi hàm TimeSerial hay TimeValue. Ví dụ, biểu thức:

In ra Minute(TimeSerial(12:30:41))

trả về giá trị 30.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


     Sub ExampleMinute
     MsgBox "Phút hiện thời là "& Minute(Now)& "."
     End Sub
   

Please support us!