Minute Function (BASIC)

Trả về phút của giờ tương ứng với giá trị thời gian dãy được tạo bởi hàm TimeSerial hay TimeValue.

Syntax:


    Minute (Số)
  

Return value:

Số nguyên

Parameters:

Số: biểu thức số chứa giá trị thời gian dãy được dùng để trả về giá trị phút.

Hàm này là mặt đối lập của hàm TimeSerial. Nó trả về phút của giá trị thời gian dãy được tạo bởi hàm TimeSerial hay TimeValue. Ví dụ, biểu thức:


  Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

trả về giá trị 30.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


    Sub ExampleMinute
    MsgBox "Phút hiện thời là "& Minute(Now)& "."
    End Sub
  

Please support us!