Chuyển đổi Giá trị Thời gian

Các hàm sau sẽ chuyển đổi giữa giá trị thời gian sang số có thể tính.

Hour Function

Trả về giờ (tiếng) từ một giá trị thời gian được tạo bởi hàm TimeSerial hay TimeValue.

Minute Function (BASIC)

Trả về phút của giờ tương ứng với giá trị thời gian dãy được tạo bởi hàm TimeSerial hay TimeValue.

Second Function

Trả về một số nguyên đại diện số giây của số thời gian dãy được tạo bởi hàm TimeSerial hay TimeValue.

TimeSerial Function

Tính một giá trị thời gian dãy cho các tham số giờ, phút và giây được gửi dạng giá trị thuộc số. Vì thế bạn có thể dùng giá trị này để tính hiệu số giữa hai thời gian.

TimeValue Function

Tính một giá trị thời gian dãy từ giờ, phút và giây đã ghi rõ (các tham số được gửi dạng chuỗi) mà đại diện thời gian theo một giá trị thuộc số riêng lẻ. Giá trị này có thể được dùng để tính hiệu số giữa hai thời gian.

CDateToUnoTime Function

Returns the time part of the date as a UNO com.sun.star.util.Time struct.

CDateFromUnoTime Function

Converts a UNO com.sun.star.util.Time struct to a Date value.

CDateToUnoDateTime Function

Returns the time part of the date as a UNO com.sun.star.util.DateTime struct.

CDateFromUnoDateTime Function

Converts a UNO com.sun.star.util.DateTime struct to a Date value.

Please support us!