DatePart Function

Hàm DatePart trả về một phần đã ghi rõ của một ngày tháng.

Cú pháp:


DatePart (Cộng, Ngày [, Đầu_tuần [, Đầu_năm]])

GIá trị trả về:

Một Biến thể chứa một ngày tháng.

Tham số :

Cộng — một biểu thức chuỗi từ bảng theo sau, ghi rõ khoảng ngày.

Add (giá trị chuỗi)

Giải thích

nnnn

Năm

q

Quý

m

Tháng

y

Ngày của năm

w

Hôm của tuần

tn

Tuần của năm

d

Ngày

h

Giờ

n

Phút

s

Giây


Ngày — ngày tháng từ đó kết quả được tính.

Đầu_tuần — một tham số tùy chọn mà ghi rõ hôm bắt đầu tuần.

GIá trị đầu_tuần

Giải thích

0

Dùng giá trị mặc định của hệ thống

1

Chủ Nhật (mặc định)

2

Thứ Hai

3

Thứ Ba

4

Thứ Tư

5

Thứ Năm

6

Thứ Sáu

7

Thứ Bảy


Đầu_năm — một tham số tùy chọn mà ghi rõ tuần đầu tiên của năm.

GIá trị đầu_năm

Giải thích

0

Dùng giá trị mặc định của hệ thống

1

Tuần 1 là tuần chứa ngày 1, tháng 1 (mặc định)

2

Tuần 1 là tuần thứ nhất chứa ít nhất bốn ngày của năm đó.

3

Tuần 1 là tuần thứ nhất chứa chỉ những ngày của năm mới.


Thí dụ :


Sub example_datepart
    MsgBox DatePart("ww", "12/31/2005")
End Sub

Please support us!