DateAdd Function

Thêm một khoảng ngày vào một ngày tháng đã ghi rõ một số lần đã ghi rõ rồi trả về ngày tháng kết quả.

Cú pháp:


DateAdd (Cộng, Đếm, Ngày)

GIá trị trả về:

Một Biến thể chứa một ngày tháng.

Tham số :

Add - A string expression from the following table, specifying the date interval.

Add (giá trị chuỗi)

Giải thích

nnnn

Năm

q

Quý

m

Tháng

y

Ngày của năm

w

Hôm của tuần

tn

Tuần của năm

d

Ngày

h

Giờ

n

Phút

s

Giây


Count - A numerical expression specifying how often the Add interval will be added (Count is positive) or subtracted (Count is negative).

Date - A given date or the name of a Variant variable containing a date. The Add value will be added Count times to this value.

Thí dụ :


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, "1/31/2004") &" - "& DateAdd("m", 1, "1/31/2005")
End Sub

Please support us!