Year Function

Trả về năm từ một số ngày dãy được tạo ra bởi hàm DateSerial hoặc DateValue.

Cú pháp:


Year (Số)

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

Số: biểu thức số nguyên mà chứa số ngày dãy được dùng để xác định năm.

Hàm này là mặt đối lập của hàm DateSerial, và trả về năm của một ngày tháng kiểu dãy. Ví dụ, biểu thức:


Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

trả về giá trị 1994.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleYear
    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Năm nay"
End Sub

Please support us!