WeekDay Function (BASIC)

Trả về số tương ứng với ngày của tuần được đại diện bởi một số ngày dãy được tạo ra bằng hàm DateSerial hoặc DateValue.

Syntax:


WeekDay (Số)

Return value:

Số nguyên

Parameters:

Số: biểu thức số nguyên mà chứa số ngày dãy được dùng để xác định hôm của tuần (1-7).

Mẫu thí dụ theo đây xác định hôm của tuần, dùng hàm WeekDay khi bạn nhập một ngày tháng.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


Sub ExampleWeekDay
Dim sDay As String
REM Trả về và hiển thị hôm của tuần
  Select Case WeekDay( Now )
    Case 1
      sDay="Chủ Nhật"
    Case 2
      sDay="Thứ Hai"
    Case 3
      sDay="Thứ Ba"
    Case 4
      sDay="Thứ Tư"
    Case 5
      sDay="Thứ Năm"
    Case 6
      sDay="Thứ Sáu"
    Case 7
      sDay="Thứ Bảy"
  End Select
  msgbox "" + sDay,64,"Hôm nay là hôm"
End Sub

Please support us!