Month Function

Trả về tháng của năm từ một ngày dãy được tạo ra bởi hàm DateSerial hoặc DateValue.

Cú pháp:


Tháng (Số)

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

Số: biểu thức thuộc số mà chứa số ngày dãy được dùng để xác định tháng của năm.

Hàm này là mặt đối lập của hàm DateSerial. Nó trả về tháng của năm mà tương ứng với ngày dãy được tạo ra bằng hàm DateSerial hoặc DateValue. Thí dụ, biểu thức


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

trả về giá trị 12.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Now) ,64,"The current month"
End Sub

Please support us!