Day Function

Trả về một giá trị đại diện ngày của tháng dựa vào một số ngày dãy được tạo ra bởi hàm DateSerial hoặc DateValue.

Cú pháp:


Day (Number)

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

Số: một biểu thức thuộc số mà chứa một số ngày tháng dãy từ đó bạn có thể xác định ngày của tháng.

Về cơ bản thì hàm này là mặt đối lập của hàm DateSerial, trả về ngày của tháng từ một số ngày dãy được tạo ra bởi hàm DateSerial hoặc DateValue. Ví dụ, biểu thức


Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))

trả về giá trị 20.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleDay
    Print "Day " & Day(DateSerial(1994, 12, 20)) & " of the month"
End Sub

Please support us!