Hàm Ngày và Giờ

Hãy dùng các câu lệnh và hàm được diễn tả ở đây để thực hiện phép tính kiểu ngày tháng và thời gian.

LibreOffice Basic cho phép bạn tính hiệu của hai ngày tháng hoặc hai thời gian, bằng cách chuyển đổi các giá trị ngày và giờ sang giá trị thuộc số liên tục. Một khi tính hiệu thì hàm đặc biệt sẽ chuyển đổi giá trị về định dạng ngày/giờ tiêu chuẩn.

Biểu tượng Gợi ý

Bạn có thể kết hợp các giá trị ngày/giờ để làm cùng một số thập phân động. Ngày được chuyển đổi sang số nguyên, và giờ sang giá trị thập phân. LibreOffice Basic cũng hỗ trợ biến kiểu Date (Ngày) mà có thể chứa một đặc tả thời gian chứa cả hai ngày và giờ.


Chuyển đổi Giá trị Ngày tháng

Các hàm sau sẽ chuyển đổi giữa giá trị ngày tháng và số có thể tính.

Chuyển đổi Giá trị Thời gian

Các hàm sau sẽ chuyển đổi giữa giá trị thời gian sang số có thể tính.

Ngày và Giờ của Hệ thống

Những hàm và câu lệnh theo đây đặt hay trả về ngày tháng và giờ hiện thời của hệ thống.

Please support us!