FileExists Function

Xác định nếu một tập tin hoặc thư mục có sẵn trong vật chứa dữ liệu.

Cú pháp:


FileExists(FileName As String | DirectoryName As String)

GIá trị trả về:

Bool

Tham số :

FileName | DirectoryName: bất cứ biểu thức chuỗi nào mà chứa một đặc tả tập tin không mơ hồ. Bạn cũng có thể sử dụng kiểu ghi URL.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Please support us!