SetAttr Statement

Đặt thông tin thuộc tính về một tập tin cụ thể.

Cú pháp:


SetAttr FileName As String, Attribute As Integer

Tham số :

FileName: tên cũa tập tin (bao gồm đường dẫn) có các thuộc tính bạn muốn thử. Không nhập đường dẫn thì SetAttr tìm kiếm trong thư mục hiện thời. Bạn cũng có thể sử dụng kiểu ghi URL.

Thuộc tính: mẫu bit xác định các thuộc tính bạn muốn đặt hoặc gột:

Giá trị

Named constant

Value

Definition

ATTR_NORMAL

0

Normal files.

ATTR_READONLY

1

Read-only files.

ATTR_HIDDEN

2

Hidden file


Bạn có thể đặt nhiều thuộc tính đồng thời, bằng cách kết hợp những giá trị tương ứng trong một câu lệnh OR (hoặc) luận lý.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin

70 Từ chối cấp phép

Thí dụ :


Sub ExampleSetGetAttr
 On Error Goto ErrorHandler REM Define target for error-handler
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Please support us!