SetAttr Statement

Đặt thông tin thuộc tính về một tập tin cụ thể.

Syntax:


SetAttr PathName As String, Attributes As Integer

Parameters:

FileName: Name of the file, including the path, that you want to test attributes of. If you do not enter a path, SetAttr searches for the file in the current directory. You can also use URL notation.

Attributes: Bit pattern defining the attributes that you want to set or to clear:

Named constant

Value

Definition

ATTR_NORMAL

0

Normal files.

ATTR_READONLY

1

Read-only files.

ATTR_HIDDEN

2

Hidden file


Bạn có thể đặt nhiều thuộc tính đồng thời, bằng cách kết hợp những giá trị tương ứng trong một câu lệnh OR (hoặc) luận lý.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin

70 Từ chối cấp phép

Example:


Sub ExampleSetGetAttr
 On Error Goto ErrorHandler REM Define target for error-handler
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Please support us!