RmDir Statement

Xoá một thư mục đã tồn tại khỏi một vật chứa dữ liệu.

Syntax:

RmDir Statement diagram


RmDir Text As String

Parameters:

Text: bất cứ biểu thức chuỗi mà ghi rõ tên và đường dẫn của thư mục cần xoá. Bạn cũng có thể sử dụng kiểu ghi URL.

Chưa xác định đường dẫn thì Câu lệnh RmDir tìm kiếm thư mục cần xoá theo đường dẫn hiện thời. Không tìm thấy thì hiển thị một thông điệp lỗi.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn

Example:


Sub ExampleRmDir
    MkDir "C:\Test2"
    ChDir "C:\test2"
    MsgBox Curdir
    ChDir "\"
    RmDir "C:\test2"
End Sub

Please support us!