MkDir Statement

MkDir Statement diagram

Tạo một thư mục mới trên một vật chứa dữ liệu.

Syntax:


MkDir path

Parameters:

path: Any string expression that specifies the name and path of the directory to be created. You can also use URL notation.

Chưa xác định đường dẫn thì thư mục được tạo trong thư mục hiện thời.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn

Example:


Sub ExampleFileIO
' Thí dụ về các hàm tổ chức tập tin
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 as String ="Test"
Const sFile2 as String = "Copied.tmp"
Const sFile3 as String = "Renamed.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Does the directory exist ?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Create directory"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Current directory"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Creation time"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"File length"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"File attributes"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Thay đổi tên trong cùng một thư mục
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Delete all attributes
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"New file attributes"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Chuyển đổi một đường dẫn hệ thống theo URL
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' dấu hai chấm với DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Please support us!