Kill Statement

Xoá một tập tin khỏi một đĩa.

Syntax:


Kill File As String

Parameters:

Văn bản: bất cứ biểu thức chuỗi nào mà chứa một đặc tả tập tin không mơ hồ. Bạn cũng có thể sử dụng kiểu ghi URL.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn

Example:


Sub ExampleKill
    Kill "C:\Users\ThisUser\datafile.dat" ' File must be created in advance
End Sub

Please support us!