GetAttr Function

Trả về một mẫu bit mà nhận dạng kiểu tập tin, hoặc tên của một khối tin hoặc thư mục.

Cú pháp:


GetAttr (Text As String)

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

Văn bản: bất cứ biểu thức chuỗi nào mà chứa một đặc tả tập tin không mơ hồ. Bạn cũng có thể sử dụng kiểu ghi URL.

Hàm này xác định các thuộc tính cho một tập tin đã ghi rõ, và trả về mẫu bit có thể giúp bạn nhận dạng các thuộc tính tập tin này:

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin

Giá trị

Named constant

Value

Definition

ATTR_NORMAL

0

Normal files.

ATTR_READONLY

1

Read-only files.

ATTR_HIDDEN

2

Hidden file

ATTR_SYSTEM

4

System file

ATTR_VOLUME

8

Returns the name of the volume

ATTR_DIRECTORY

16

Returns the name of the directory only.

ATTR_ARCHIVE

32

File was changed since last backup (Archive bit).


Muốn biết nếu thuộc tính có một bit đã đặt thì dùng phương pháp truy vấn này:

Thí dụ :


Sub ExampleSetGetAttr
On Error Goto ErrorHandler REM Define target for error-handler
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Please support us!