FileLen Function

Trả về chiều dài của tập tin, theo byte.

Cú pháp:


FileLen (Text As String)

GIá trị trả về:

Long

Tham số :

Văn bản: bất cứ biểu thức chuỗi nào mà chứa một đặc tả tập tin không mơ hồ. Bạn cũng có thể sử dụng kiểu ghi URL.

Hàm này xác định chiều dài của tập tin. Hàm FileLen được gọi đối với một tập tin còn mở sẽ trả về chiều dài của tập tin trước khi mở. Để xác định chiều dài tư hiện thời của một tập tin đã mở, dùng hàm « Lof ».

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Please support us!