FileCopy Statement

Sao chép một tập tin.

Cú pháp:


FileCopy TextFrom As String, TextTo As String

Tham số :

TextFrom: bất cứ biểu thức chuỗi nào mà ghi rõ tên của tập tin bạn muốn sao chép. Biểu thức này có thể chứa (tùy chọn) thông tin về đường dẫn và ổ đĩa. Bạn cũng có thể nhập đường dẫn theo kiểu ghi URL.

TextTo: bất cứ biểu thức chuỗi nào mà ghi rõ nơi vào đó bạn muốn sao chép tập tin nguồn. Biểu thức này có thể chứa ổ đĩa đích đến, đường dẫn và tên tập tin, hoặc đường dẫn kiểu ghi địa chỉ URL.

Biểu tượng Ghi chú

Bạn chỉ có thể sử dụng câu lệnh FileCopy để sao chép tập tin không mở.


Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn

Thí dụ :


Sub ExampleFileCopy
    FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\Temp\Autoexec.sav"
End Sub

Please support us!