FileAttr Function

Trả về chế độ truy cập hoặc số truy cập tập tin của một tập tin đã được mở bằng câu lệnh Open. Số truy cập tập tin cũng phụ thuộc vào hệ điều hành (OSH: bộ quản lý hệ điều hành).

Biểu tượng Ghi chú

If you use a 32-Bit operating system, you cannot use the FileAttr function to determine the file access number.


Xem thêm: Open

Syntax:


 FileAttr (Channel As Integer, Attributes As Integer)

Return value:

Số nguyên

Parameters:

Channel: The number of the file that was opened with the Open statement.

Attributes: Integer expression that indicates the type of file information that you want to return. The following values are possible:

1: FileAttr indicates the access mode of the file.

2: FileAttr returns the file access number of the operating system.

Ghi rõ một thuộc tính tham số có giá trị 1 thì trả về các giá trị này:

1 - NHẬP (tập tin mở để nhập vào)

2 - XUẤT (tập tin mở để xuất ra)

4 - NGẪU NHIÊN (tập tin mở để truy cập ngẫu nhiên)

8 - PHỤ THÊM (tập tin mở để phụ thêm)

32 - NHỊ PHÂN (tập tin mở ở chế độ nhị phân).

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

52 Tên/số tập tin sai

Example:


Sub ExampleFileAttr
  Dim iNumber As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "This is a line of text"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1), 0, "Access mode"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2), 0, "File attribute"
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!