FileAttr Function

Trả về chế độ truy cập hoặc số truy cập tập tin của một tập tin đã được mở bằng câu lệnh Open. Số truy cập tập tin cũng phụ thuộc vào hệ điều hành (OSH: bộ quản lý hệ điều hành).

Biểu tượng Ghi chú

Hệ điều hành của bạn có kiểu 32-bit thì không thể sử dụng hàm FileAttr để xác định số truy cập tập tin.


Xem thêm: Open

Syntax:


FileAttr (FileNumber As Integer, Attribute As Integer)

Return value:

Số nguyên

Parameters:

FileNumber: số hiệu của tập tin được câu lệnh Open mở.

Thuộc tính: biểu thức số nguyên mà ngụ ý kiểu thông tin tập tin bạn muốn đặt hàm trả về. Có thể dùng những giá trị này:

1: Hàm FileAttr ngụ ý chế độ truy cập của tập tin.

2: Hàm FileAttr trả về số truy cập tập tin của hệ điều hành.

Ghi rõ một thuộc tính tham số có giá trị 1 thì trả về các giá trị này:

1 - NHẬP (tập tin mở để nhập vào)

2 - XUẤT (tập tin mở để xuất ra)

4 - NGẪU NHIÊN (tập tin mở để truy cập ngẫu nhiên)

8 - PHỤ THÊM (tập tin mở để phụ thêm)

32 - NHỊ PHÂN (tập tin mở ở chế độ nhị phân).

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

52 Tên/số tập tin sai

Example:


Sub ExampleFileAttr
  Dim iNumber As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "This is a line of text"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1), 0, "Access mode"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2), 0, "File attribute"
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!