Dir Function

Trả về tên của một tập tin, một thư mục, hoặc tất cả các tập tin và thư mục đều nằm trên một đĩa hoặc trong một thư mục mà tương ứng với đường dẫn tìm kiếm đã ghi rõ.

Syntax:


Dir [(PathName As String [, Attributes As Integer])]

Return value:

Chuỗi

Parameters:

PathName: Any string expression that specifies the search path, directory or file. This argument can only be specified the first time that you call the Dir function. If you want, you can enter the path in URL notation.

Attributes:Any integer expression that specifies bitwise file attributes. The Dir function only returns files or directories that match the specified attributes. You can combine several attributes by adding the attribute values:

0 : Các tập tin bình thường.

16 : Chỉ trả về tên của thư mục.

Hãy dùng thuộc tính này để kiểm tra nếu một tập tin hoặc thư mục có tồn tại không, hoặc để xác định tất cả các tập tin và thư mục trong một thư mục cụ thể.

Để kiểm tra nếu một tập tin nào đó có phải tồn tại không, nhập tên và đường dẫn đầy đủ của tập tin đó. Không tồn tại thì hàm « Dir » sẽ trả về một chuỗi rỗng « ».

To generate a list of all existing files in a specific directory, proceed as follows: The first time you call the Dir function, specify the complete search path for the files, for example, "D:\Files\*.ods". If the path is correct and the search finds at least one file, the Dir function returns the name of the first file that matches the search path. To return additional file names that match the path, call Dir again, but with no arguments.

To return directories only, use the attribute parameter. The same applies if you want to determine the name of a volume (for example, a hard drive partition).

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin

Example:


Sub ExampleDir
REM Hiển thị tất cả các tập tin và thư mục
Dim sPath As String
Dim sDir As String, sValue As String
  sDir="Directories:"
  sPath = CurDir
  sValue = Dir$(sPath + getPathSeparator + "*",16)
  Do
    If sValue <> "." And sValue <> ".." Then
      If (GetAttr( sPath + getPathSeparator + sValue) And 16) >0 Then
        REM get the directories
        sDir = sDir & chr(13) & sValue
      End If
    End If
    sValue = Dir$
  Loop Until sValue = ""
  MsgBox sDir,0,sPath
End Sub

Please support us!