CurDir Function

Trả về một chuỗi biến thể mà đại diện đường dẫn hiện thời của ổ đĩa đã ghi rõ.

Biểu tượng Cảnh báo

This statement currently does not work as documented. See this issue for more information.


Cú pháp:


CurDir [(Text As String)]

GIá trị trả về:

Chuỗi

Tham số :

Text: bất cứ biểu thức chuỗi nào mà ghi rõ một ổ đĩa đã tồn tại (v.d. « C » đại diện phân vùng thứ nhất của đĩa cứng thứ nhất).

Chưa ghi rõ ổ đĩa hoặc ổ đĩa là chuỗi chiều dài số không thì hàm CurDir trả về đường dẫn đến ổ đĩa hiện thời. LibreOffice Basic trả về lỗi nếu mô tả ổ đĩa có cú pháp sai, ổ đĩa không tồn tại, hoặc chữ hiệu ổ đĩa xảy ra phía sau chữ được xác định bằng câu lệnh Lastdrive trong tập tin cấu hình CONFIG.SYS.

Hàm này không phân biệt chữ hoa/thường.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

68 Thiết bị không sẵn sàng 68 Thiết bị không sẵn sàng 68 Thiết bị không sẵn sàng

7 Cạn bộ nhớ

51 Lỗi nội bộ 51 Lỗi nội bộ 51 Lỗi nội bộ 51 Lỗi nội bộ

Thí dụ :


Sub ExampleCurDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Please support us!