ChDrive Statement

Chuyển đổi ổ đĩa đang dùng.

warning

Some DOS-specific file and directory functions are no longer provided in LibreOffice, or their function is only limited. For example, support for the ChDir, ChDrive and CurDir functions is not provided. Some DOS-specific properties are no longer used in functions that expect file properties as parameters (for example, to differentiate from concealed files and system files). This ensures the greatest possible level of platform independence for LibreOffice. Therefore this feature is subject to removal in a future release.


note

The ScriptForge library in LibreOffice 7.1 introduces the FileSystem service with methods to handle files and folders in user scripts.


Syntax:


  ChDrive Text As String

Parameters:

Text: bất cứ biểu thức văn bản nào mà chứa chữ hiệu ổ đĩa của ổ đĩa mới. Bạn cũng có thể dùng Kiểu ghi URL.

Ổ đĩa phải được gán một chữ hoa. Dưới Windows, chữ được gán cho ổ đĩa bị hạn chế bởi thiết lập trong LASTDRV. Nếu đối số ổ đĩa là một chuỗi đa ký tự, chỉ chữ thứ nhất là thích hợp. Thử truy cập đến một ổ đĩa không tồn tại thì gặp một lỗi mà bạn có thể đáp ứng dùng câu lệnh OnError.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

68 Thiết bị không sẵn sàng 68 Thiết bị không sẵn sàng 68 Thiết bị không sẵn sàng

76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn

Example:


  Sub ExampleChDrive
      ChDrive "D" REM Only possible if a drive 'D' exists.
  End Sub

Please support us!