ChDrive Statement

Chuyển đổi ổ đĩa đang dùng.

Biểu tượng Cảnh báo

This statement currently does not work as documented. See this issue for more information.


Cú pháp:


ChDrive Text As String

Tham số :

Text: bất cứ biểu thức văn bản nào mà chứa chữ hiệu ổ đĩa của ổ đĩa mới. Bạn cũng có thể dùng Kiểu ghi URL.

Ổ đĩa phải được gán một chữ hoa. Dưới Windows, chữ được gán cho ổ đĩa bị hạn chế bởi thiết lập trong LASTDRV. Nếu đối số ổ đĩa là một chuỗi đa ký tự, chỉ chữ thứ nhất là thích hợp. Thử truy cập đến một ổ đĩa không tồn tại thì gặp một lỗi mà bạn có thể đáp ứng dùng câu lệnh OnError.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

68 Thiết bị không sẵn sàng 68 Thiết bị không sẵn sàng 68 Thiết bị không sẵn sàng

76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn

Thí dụ :


Sub ExampleChDrive
    ChDrive "D" REM Only possible if a drive 'D' exists.
End Sub

Please support us!