Seek Function

Trả về vị trí ở đó cần đọc/ghi kế tiếp trong một tập tin được mở bởi câu lệnh Open.

Đối với các tập tin truy cập ngẫu nhiên, hàm Seek trả về số thứ tự của bản ghi kế tiếp cần đọc.

Đối với các tập tin khác, hàm trả về vị trí byte ở đó thao tác kế tiếp sẽ xảy ra.

Xem thêm: Open, Seek.

Cú pháp:


Seek (FileNumber)

GIá trị trả về:

Long

Tham số :

FileNumber: số thứ tự kênh dữ liệu được dùng trong câu lệnh Open.

Please support us!