Lof Function

Trả về kích cỡ theo byte của một tập tin còn mở.

Cú pháp:


Lof (FileNumber)

GIá trị trả về:

Dài

Tham số :

FileNumber: bất cứ biểu thức thuộc số nào mà chứa số thứ tự tập tin được ghi rõ trong câu lệnh Open.

Biểu tượng Gợi ý

Để giành được chiều dài của một tập tin chưa mở, dùng hàm FileLen.


Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

52 Tên/số tập tin sai

Thí dụ :


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM must be a Variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Position at start
  Put #iNumber,, "This is the first line of text" REM Fill with text
  Put #soNguyen,, "Day la dong thu hai"
  Put #soNguyen,, "Day la dong thu ba"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"This is a new line of text"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #soNguyen,20,"Day la van ban trong ban ghi 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!