Loc Function

Trả về vị trí hiện tại trong một tập tin còn mở.

Cú pháp:


Loc(FileNumber)

GIá trị trả về:

Long

Tham số :

FileNumber: bất cứ biểu thức thuộc số nào mà chứa số thứ tự tập tin được đặt bởi câu lệnh Open cho tập tin tương ứng.

Nếu hàm « Loc » được dùng cho một tập tin truy cập ngẫu nhiên còn mở, nó trả về số thứ tự của bản ghi được đọc/ghi cuối cùng,

Đối với một tập tin dãy, hàm « Loc » trả về vị trí trong một tập tin được chia cho 128. Đối với tập tin nhị phân, trả về vị trí của byte được đọc/ghi cuối cùng.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

52 Tên/số tập tin sai

Please support us!